Pojemnik Bidon Kompresyjny Hydrapak Stash 750 mlPojemnik Bidon Kompresyjny Hydrapak Stash 750 mlProducent: Hydrapak
69.00 złZa punkty: 6900pkt
Pojemnik Bidon Kompresyjny Hydrapak Stash 750 mlPojemnik Bidon Kompresyjny Hydrapak Stash 750 mlProducent: Hydrapak
69.00 złZa punkty: 6900pkt
Damska Kurtka Marmot Georgina JacketDamska Kurtka Marmot Georgina JacketProducent: Marmot
730.00 zł1459.00 zł
Damska Koszula Marmot Aura SSDamska Koszula Marmot Aura SSProducent: Marmot
153.00 zł219.00 złZa punkty: 15300pkt
Izolowany Termos Turystyczny Klean Kanteen 355 mlIzolowany Termos Turystyczny Klean Kanteen 355 mlProducent: Klean Kanteen
125.00 zł179.00 złZa punkty: 12500pkt
Sakwa Bidon Kompresyjny Hydrapak Seeker 2lSakwa Bidon Kompresyjny Hydrapak Seeker 2lProducent: Hydrapak
79.00 złZa punkty: 7900pkt
zobacz wszystkie
Regulamin

Regulamin Sklepu E-Moko.pl 

prowadzonej przez Raven Rafał Ziobro Adam Zych Spółka Jawna

Regulamin obowiązuje od 25.12.2014r.

 

Informacja o Firmie:

Sklep Górski Moko prowadzony jest przez Raven Rafał Ziobro Adam Zych Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 17e/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000515681, NIP 945-20-39-904, REGON 120082083, zwaną dalej Raven Spółka Jawna.

e-mail: esklep@e-moko.pl 

nr telefonu 666 734 557.

 

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie E-moko.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

 

Zamówienia

1. Sklep e-moko.pl prowadzony przez Raven Spółka Jawna umożliwia Klientom:

 • dokonywanie rezerwacji towarów oferowanych w salonie sprzedaży MOKO znajdującym się w Krakowie przy ulicy Zyblikiewicza 2,
 • składanie zamówień (ofert zakupu) i zawierania umów sprzedaży na odległość.
 • uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie e-moko.pl

2. Sklep Moko przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.e-moko.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
3. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 6 500 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

 

Dostawa

1. Towar zamówiony w Sklepie e-moko.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
 • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Jeżeli nie ustalono inaczej, Raven Spółka Jawna wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez Raven Spółka Jawna).
4. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Raven Spółka Jawna zaleca sporządzić protokół szkodowy.

 

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

1. Przed wydaniem towaru klientowi

 • Przelewem na rachunek bankowy Raven Spółka Jawna
 • Kartą kredytową

2. W momencie odbioru towaru:

 • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu MOKO w Krakowie przy ulicy Zyblikiewicza 2,
 • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

3. Raven Spółka Jawna może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Raven Spółka Jawna jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

4. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze.

 

Zwrot towaru przez konsumenta

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 

 • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Raven Spółka Jawna nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Raven Rafał Ziobro Adam Zych Spółka Jawna.

6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • Raven Spółka Jawna nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 

Gwarancja Jakości

1. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Raven Spółka Jawna.

2. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Raven Rafał Ziobro Adam Zych Spółka Jawna, z siedzibą i adresem przy ulicy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 17e/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000515681, NIP 945-20-39-904, REGON 120082083., a Klientami.

3. Raven Spółka Jawna udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji w przypadku zakupu przez klienta indywidualnego wynosi 24 miesiące od daty zakupu, w przypadku firm 12 miesięcy od daty zakupu.

4. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski

5. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Raven Spółka Jawna.; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Raven Spółka Jawna i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Raven Spółka Jawna i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

6. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Raven Spółka Jawna. oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Raven Spółka Jawna rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

7. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
- klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt Raven Spółka Jawna za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD, pod warunkiem, iż zostanie wcześniej złożone i potwierdzone zgłoszenie reklamacyjne.

- pozostali klienci wysyłają sprzęt na własny koszt.

8. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Raven Spółka Jawna stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały uszkodzone mechanicznie lub zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Raven Spółka Jawna poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Raven Spółka Jawna kosztów.

9. Raven Spółka Jawna nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

10. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć Raven Spółka Jawna w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

12. Raven Rafał Ziobro Adam Zych Spółka Jawna - SERWIS,

ul. Zyblikiewicza 2,

31-029 Kraków,

e-mail: esklep@e-moko.pl,

Call Center: 666 734 557

 

Procedura reklamacji

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Raven Spółka Jawna. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe.

3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.

4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.

6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku Raven Rafał Ziobro Adam Zych Spółka Jawna rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Raven Spółka Jawna.

7. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

a) Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skorzystać z usług przewoźnika Siódemka Sp. z o.o. i wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie sklepu e-moko.pl.

8. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Raven Spółka Jawna uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

 

Serwis

Adres, pod którym należy składać reklamacje:


Raven Rafał Ziobro Adam Zych Spółka Jawna - SERWIS

ul. Zyblikiewicza 2

31-029 Kraków

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Kliknij aby pobrać formularz.

 

Postanowienia końcowe

1. W kontaktach z klientem, Raven Spółka Jawna korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, czat).
2. Raven Spółka Jawna ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
3. Raven Spółka Jawna ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
4. Raven Spółka Jawna informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
5. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
6. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
8. Korzystanie ze Sklepu e-moko.pl przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
 • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

9. Regulamin Sklepu Internetowego Raven Rafał Ziobro Adam Zych Spółka Jawna nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel