Darmowa dostawa od 99,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin promocji "Szmata za Szmatę"

REGULAMIN KONKURSU „SZMATA ZA SZMATĘ”

 

REGULAMIN KONKURSU „SZMATA ZA SZMATĘ” Z FINAŁEM PODCZAS 16. KRAKOWSKIEGO FESTIWALU GÓRSKIEGO

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady funkcjonowania konkursu „Szmata za Szmatę” (dalej:Konkurs).
2.
Organizatorem konkursu „Szmata za Szmatę” jest firma Raven (dalej: Organizator) - wyłączny, krajowy dystrybutor marki Marmot - Złotego Sponsora 16. Krakowskiego Festiwalu Górskiego (Kraków, 28 listopad - 2 grudnia 2018).
3. Zasady Regulaminu obowiązują Organizatora i uczestników (dalej: Uczestnicy) od daty rozpoczęcia Konkursu do daty jego zakończenia.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Patrona Medialnego (dalej: Patron) - portalu 
http://wspinanie.pl, należącego do firmy Navigator Piotr Turkot, ul. Rogatka 9/ 1 , 31 - 425 Kraków, i będącego jednym z organizatorów 16. Krakowskiego Festiwalu Górskiego http://kfg.pl/.

 

II. ZASADY KONKURSU

 

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która przynajmniej raz w czasie trwania eliminacji (dalej: Eliminacje) stawi się w wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie, i zadeklaruje chęć udziału w Eliminacjach.
6. Konkurs polega na wykonaniu maksymalnej liczby podciągnięć na specjalnym drążku w ramach jednej z dwóch niezależnych od siebie kategorii.
6.1. Kategoria „SZMATA” polega na wykonaniu maksymalnej liczbie podciągnięć ze zwisu wyłącznie jedną ręką.
6.2. Kategoria „OPEN” polega na wykonaniu maksymalnej liczbie podciągnięć ze zwisu dwoma rękoma nachwytem, przy obciążeniu 30 kg, zawieszonym do ciała Uczestnika.
7. Każdy Uczestnik, który zgłosi chęć udziału w Eliminacjach, ma prawo do startu w obu kategoriach.
8. Każdy Uczestnik ma maksymalnie trzy próby.
9. Podciągnięcie musi być pełne, ze zwisu, wykonane w czasie Eliminacji w obecności pracownika Organizatora Konkursu, a w czasie finału (dalej: Finał) w obecności przynajmniej jednego z organizatorów Festiwalu, który będzie występować w roli sędziego.
10. Jeżeli Uczestnik podciągnie się przynajmniej raz, należy zanotować każde kolejne podciągnięcie, nawet jeżeli będzie ono niepełne (np. połowa odciągnięcia). Ma to na celu rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku identycznej ilości podciągnięć pełnych.
11. Każde dotknięcie podłogi z wyraźnym podparciem - choćby jedną stopą - oznacza zakończenie próby. Uczestnik może wówczas podjąć kolejną z trzech prób.
12. Decyzja sędziego jest niepodważalna.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia Konkursu w każdej chwili jego trwania i bez 
podania przyczyny.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

14. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu, oświadcza, iż wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
15. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, będące pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
16. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swój udział w rywalizacji i związane z nim ryzyko odniesienia kontuzji. Tym samym Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za czasowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu Uczestnika.
17. Każdy Uczestnik Eliminacji oraz ew. serii finałowej wyraża zgodę na nagrywanie jego próby i możliwość jej publikacji w Internecie na potrzeby marketingowe Organizatora.
18. Uczestnik Konkursu - zarówno na poziomie Eliminacji, jak i Finału - oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora oraz Patrona swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z promocją Konkursu i marki Marmot.
19. Dane osobowe Uczestnika będą podlegać ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
20. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
21. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych - w tym wizerunku, imienia, nazwiska i miasta zamieszkania - na potrzeby marketingowe Organizatora.

 

IV. ELIMINACJE

 

22. Eliminacje do Konkursu odbędą się od czwartku 22 listopada 2018 roku do czwartku 29 listopada 2018 roku włącznie i odbywać będą się w siedzibie Organizatora w Krakowie przy ulicy Zakładowej 7 w godz. 9 - 16. Ponadto - tylko i wyłącznie w przypadku wolnych miejsc - istnieje możliwość wzięcia udziału Eliminacjach podczas trwania 16. Krakowskiego Festiwalu Górskiego
23. Udział w Eliminacjach powinno potwierdzić wcześniejsze zgłoszenie Uczestnika drogą mailową, wysłane na adres marketing@ravenco.eu, zatytułowane: „Szmata za Szmatę - zgłoszenie do Eliminacji”. Zgłoszenie powinno zawierać informację o planowanej dacie i przybliżonej godzinie wizyty w siedzibie Organizatora, celem wykonania swojej próby.
24. W przypadku wcześniejszego, mailowego braku zgłoszenia o chęci podjęcia próby w konkretnym dniu, pracownik ze strony Organizatora może odmówić udostepnienia chętnemu drążka, a tym samym podjęcia przez niego próby w ramach Eliminacji.
25. W przypadki zgody na wykonanie próby, każdy Uczestnik Eliminacji ma maksymalnie trzy próby,
26. Pracownik ze strony Organizatora zanotuje jego najlepszy wynik z w ramach docelowej kategorii, wraz z imieniem, nazwiskiem, datą próby, miastem zamieszkania oraz numerem telefonu. Niniejszy wpis Uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem.
27. W przypadku liczby zgłoszeń do Eliminacji przekraczającej możliwości operacyjne Organizatora, może on w dowolnym momencie odmówić przyjęcia zgłoszenia od kolejnych Uczestników.
28. Osoby będące laureatami Finału Konkursu, tj. zdobywcy miejsc 1 - 3 w obu kategoriach podczas 15. Krakowskiego Festiwalu Górskiego, są zwolnione z obowiązku udziału w Eliminacjach. Mogą one z przystąpić do Finału, pod warunkiem telefonicznego lub mailowego potwierdzenia udziału w bieżącej edycji
Konkursu, nie dalej niż do czwartku 29 listopada 2018 do godz. 12.
29. Do Finału zostaną zakwalifikowani Uczestnicy z pięcioma najlepszymi wynikami z Eliminacji dla każdej z obu kategorii Konkursu.
30. W przypadku zgłoszenia się do zawodów kompletu laureatów z edycji 2017, do Finału wejdą zawodnicy z miejsc pozostałych do obsadzenia, czyli nie mniej niż po dwie osoby na kategorię.

 

V. FINAŁ

 

31. Finał konkursu odbędzie się w niedzielę 2 grudnia 2017 około godz. 16.45 podczas 16. Krakowskiego Festiwalu Górskiego, ok. godz. 17:35 - 17.55 na głównej sali w Pawilonie Dydaktyczno - Sportowym, zlokalizowanym na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 27.
32. Nagrodzonych zostanie sześciu Uczestników Finału z najlepszymi wynikami Konkursu - po trzech w obu kategoriach - uzyskanych podczas Finału.

 

VI. NAGRODY

 

33. Laureaci Konkursu zdobędą następujące nagrody:

I nagroda w kategorii „SZMATA” - voucher w wysokości 1 000 PLN na zakupy produktów marki Marmot.
I nagroda w kategorii „OPEN” - voucher w wysokości 800 PLN na zakupy produktów marki Marmot.
II nagroda w kategorii „SZMATA” - voucher w wysokości 500 PLN na zakupy produktów marki Marmot.
II nagroda w kategorii „OPEN” - voucher w wysokości 400 PLN na zakupy produktów marki Marmot.
III nagroda w kategorii „SZMATA” - voucher w wysokości 200 PLN na zakupy produktów marki Marmot.
III nagroda w kategorii „OPEN” - voucher w wysokości 100 PLN na zakupy produktów marki Marmot.


34. Vouchery będzie można zrealizować w sklepie internetowym
https://e-moko.pl/ nie dalej niż do 31 grudnia 2018 roku, wyłącznie w postaci jednorazowej wymiany na produkty marki Marmot.
35. Kwota na voucherze nie podlega wymianie na gotówkę, a jej niepełne wykorzystanie nie podlega zwrotowi.
36. Laureat konkursu może zrzec się swojej nagrody lub przekazać voucher osobie trzeciej, co potwierdza pisemną lub mailową deklaracją przekazaną Organizatorowi na adres
marketing@ravenco.eu.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

37. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
38. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
39. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich kwestii spornych. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia, właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 

 


 

 

pixelpixel